Job Vacancy

AO PRAO RESORT

1. Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ) 1 ตำแหน่ง
 1. ม.3
 2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 3. หญิง/ชาย
 4. ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
Job Qualifications
 1. สามารถสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้
 2. มีใจรักงานด้านบริการ รักงานขาย บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 3. ทำงานเป็นกะได้
 4. หากมีประสบการณ์ในด้านงานร้านอาหาร และเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
 1. ดูแลและบริการลูกค้าตามห้องอาหาร
 2. ต้อนรับลูกค้า, รับออร์เดอร์, เสิร์ฟอาหาร
2. Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร) 1 ตำแหน่ง
 1. ม.6
 2. 3 ปี ขึ้นไป
 3. หญิง/ชาย
 4. ไม่จำกัด อายุ
Job Qualifications
 1. สามารถสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
 2. มีใจรักงานด้านบริการ รักงานขาย บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 3. มีความรู้พื้นฐานด้าน IT และสามารถใช้ งาน Microsoft Office ได้
 4. มีความเป็นผู้นำ
 5. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ
 6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
Job Details
 1. รักษามาตรฐานสินค้าที่มีคุณภาพและ บริการที่เป็นไปตามนโยบายของโรงแรม
 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานและเวลาการ วันหยุด วันลา ของพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย
 3. บันทึกรายงานห้องอาหารและเสนอส่ง ผู้จัดการห้องอาหาร
 4. พบปะและทักทายลูกค้าที่กลับเข้ามาพัก และลูกค้าคนสำคัญของรีสอร์ท
3. Sous Chef (รองหัวหน้าแผนกครัว) 1 ตำแหน่ง
 1. ม.6
 2. 3 ปี ขึ้นไป
 3. หญิง/ชาย
 4. ไม่จำกัด อายุ
Job Qualifications
 1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 2. มีความรอบรู้เรื่องอาหาร
 3. สามารถทำอาหารไทยและยุโรปได้
 4. มีความเป็นผู้นำ
 5. รักความสะอาดเรียบร้อย
 6. มีความรับผิดชอบสูง
Job Details
 1. ช่วยหัวหน้าแผนกครัวในงานต่างๆ หรือรักษาการแทน เมื่อหัวหน้าแผนกครัวไม่อยู่
 2. รายงานการปฏิบัติงานแต่ละวันต่อ หัวหน้าแผนกครัว
 3. ควบคุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมด ด้วยขั้นตอนความปลอดภัยและมีสุขอนามัย
 4. รักษามาตรฐานสำหรับสูตรอาหารทั้งหมด
 5. ควบคุมดูแลเรื่องสุขลักษณะและคุณภาพ มาตรฐานอาหารของอาหาร
 6. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า
4. Store & Receiver 1 ตำแหน่ง
 1. ม.3
 2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 3. ชาย
 4. ไม่จำกัด อายุ
Job Qualifications
 1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 2. สามารถทำงานหนักได้
 3. รักความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 4. มีความละเอียดรอบคอบ
 5. มีความรู้พื้นฐานด้าน IT และสามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
Job Details
 1. รับของทั้งหมดที่เข้ามาเพื่อส่งไปยังรีสอร์ท
 2. ดูแลและตรวจสอบสินค้าที่มีการสั่งซื้อ เข้ามาภายในรีสอร์ท
 3. ตรวจสอบเอกสารและประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

LE VIMARN COTTAGES AND SPA

1. Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ) 1 ตำแหน่ง
 1. ม.3
 2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 3. หญิง/ชาย
 4. ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
Job Qualifications
 1. สามารถสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้
 2. มีใจรักงานด้านบริการ รักงานขาย บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 3. ทำงานเป็นกะได้
 4. หากมีประสบการณ์ในด้านงานร้านอาหาร และเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
 1. ดูแลและบริการลูกค้าตามห้องอาหาร
 2. ต้อนรับลูกค้า, รับออร์เดอร์, เสิร์ฟอาหาร
2. Assistant Bar Manager 1 ตำแหน่ง
 1. ม.6
 2. 3 ปี ขึ้นไป
 3. หญิง/ชาย
 4. ไม่จำกัด อายุ
Job Qualifications
 1. ความรู้เกี่ยวกับการผสมสุราต่างๆ
 2. ความรู้เกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม ประเภทค็อกเทล
 3. จำราคาและจำนวนของ เครื่องดื่มต่างๆ ที่ลูกค้าสั่งได้
 4. มีใจรักงานด้านบริการ รักงานขาย บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
Job Details
 1. ส่งเสริมการขายไวน์และเครื่องดื่ม
 2. การเสนอซื้อสิ่งของที่จำเป็นในการดำเนิน การของแผนกบาร์
 3. รายงานการแตกหักเสียหายในพื้นที่ให้บริการ
 4. จัดเตรียมการให้บริการ ความสะอาด เรียบร้อยของร้านและพนักงาน
 5. มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้ของเครื่องดื่ม
3. Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร) 1 ตำแหน่ง
 1. ม.6
 2. 3 ปี ขึ้นไป
 3. หญิง/ชาย
 4. ไม่จำกัด อายุ
Job Qualifications
 1. สามารถสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
 2. มีใจรักงานด้านบริการ รักงานขาย บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 3. มีความรู้พื้นฐานด้าน IT และสามารถใช้ งาน Microsoft Office ได้
 4. มีความเป็นผู้นำ
 5. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ
 6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
Job Details
 1. รักษามาตรฐานสินค้าที่มีคุณภาพและ บริการที่เป็นไปตามนโยบายของโรงแรม
 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานและเวลาการ วันหยุด วันลา ของพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย
 3. บันทึกรายงานห้องอาหารและเสนอส่ง ผู้จัดการห้องอาหาร
 4. พบปะและทักทายลูกค้าที่กลับเข้ามาพัก และลูกค้าคนสำคัญของรีสอร์ท
4. Sous Chef (รองหัวหน้าแผนกครัว) 1 ตำแหน่ง
 1. ม.6
 2. 3 ปี ขึ้นไป
 3. หญิง/ชาย
 4. ไม่จำกัด อายุ
Job Qualifications
 1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 2. มีความรอบรู้เรื่องอาหาร
 3. สามารถทำอาหารไทยและยุโรปได้
 4. มีความเป็นผู้นำ
 5. รักความสะอาดเรียบร้อย
 6. มีความรับผิดชอบสูง
Job Details
 1. ช่วยหัวหน้าแผนกครัวในงานต่างๆ หรือรักษาการแทน เมื่อหัวหน้าแผนกครัวไม่อยู่
 2. รายงานการปฏิบัติงานแต่ละวันต่อ หัวหน้าแผนกครัว
 3. ควบคุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมด ด้วยขั้นตอนความปลอดภัยและมีสุขอนามัย
 4. รักษษมาตรฐานสำหรับสูตรอาหารทั้งหมด
 5. ควบคุมดูแลเรื่องสุขลักษณะและคุณภาพ มาตรฐานอาหารของอาหาร
 6. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า
5. Store & Receiver 1 ตำแหน่ง
 1. ม.3
 2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 3. ชาย
 4. ไม่จำกัด อายุ
Job Qualifications
 1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 2. สามารถทำงานหนักได้
 3. รักความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 4. มีความละเอียดรอบคอบ
 5. มีความรู้พื้นฐานด้าน IT และสามารถใช้ งาน Microsoft Office ได้
Job Details
 1. รับของทั้งหมดที่เข้ามาเพื่อส่งไปยังรีสอร์ท
 2. ดูแลและตรวจสอบสินค้าที่มีการสั่งซื้อ เข้ามาภายในรีสอร์ท
 3. ตรวจสอบเอกสารและประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. วันที่ ฉลาด และการหมุนเวียนรายการทั้งหมด เป็นไปตามทาตรฐาน

SAI KAEW BEACH RESORT

1. Night Manager 1 ตำแหน่ง
 1. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 2. สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 3. รักในการให้บริการ มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี
 4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 5. มีภาวะผู้นำ มีความอดทน
2. Guest Service Agent Supervisor 2 ตำแหน่ง
 1. จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 2. สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 3. รักในการให้บริการ มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
 4. มนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีภาวะผู้นำ มีความอดทน
3. Guest Service Agent 2 ตำแหน่ง
 1. จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 2. สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 3. รักในการให้บริการ มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี
 4. มนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีภาวะผู้นำ มีความอดทน
4. Assistant Food & Beverage Manager 1 ตำแหน่ง
 1. จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 2. สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 3. รักในการให้บริการ มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี
 4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีความเชียวชาญในสายงาน
 5. มีภาวะผู้นำ มีความอดทน
5. Assistant Restaurant Manager 2 ตำแหน่ง
 1. จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 2. สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 3. รักในการให้บริการ มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีความเชียวชาญในสายงาน
 5. มีภาวะผู้นำ มีความอดทน
x