Arrival Date
Departure Date
ADULTS
CHILDREN

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเรารักเสม็ด

ระยะเวลาจอง : 1 ก.พ. 64 - 30 เม.ย. 64 ระยะเวลาเข้าพัก : 1 ก.พ. 64 - 30 เม.ย. 64

เริ่มต้น : 2,223.- บาทสุทธิ / คืน

เรือรับส่งไป - กลับฟรีตามตารางของโรงแรม

Book Now

โปรโมชั่นคนไทย

ระยะเวลาจอง : 6 ม.ค. 64 - 30 เม.ย. 64 ระยะเวลาเข้าพัก : 6 ม.ค. 64 - 30 เม.ย. 64

เริ่มต้น : 3,137.- บาทสุทธิ / คืน

เรือรับส่งไป - กลับฟรีตามตารางของโรงแรม

Book Now

โปรโมชั่นวันธรรมดา“ วันอาทิตย์ – วันศุกร์ ”

ระยะเวลาจอง : 6 ม.ค. 64 - 30 เม.ย. 64 ระยะเวลาเข้าพัก : 6 ม.ค. 64 - 30 เม.ย. 64

เริ่มต้น : 4,935.- บาทสุทธิ / คืน

เรือรับส่งไป - กลับฟรีตามตารางของโรงแรม

Book Now

โปรโมชั่นสุดสัปดาห์ “ วันเสาร์ ”

ระยะเวลาจอง : 6 ม.ค. 64 - 30 เม.ย. 64 ระยะเวลาเข้าพัก : 6 ม.ค. 64 - 30 เม.ย. 64

เริ่มต้น : 5,288.- บาทสุทธิ / คืน

เรือรับส่งไป - กลับฟรีตามตารางของโรงแรม

Book Now
x

Make a Reservation